Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens


Divine Boxes – Divine Pens
Hulzenstraat 80 – 3570 ALKEN
info@divine-pens.be
GSM : +32 (0) 498/05.71.36
Ondernemingsnummer : 867.068.647
BTW nummer : BE 0867.068.647

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van DIVINE PENS, een handelsnaam van DIVINE BOXES, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Alken 3570, Hulzenstraat 80, BTW BE 0867.068.647, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DIVINE BOXES moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,
waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DIVINE BOXES aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. DIVINE BOXES is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to- date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DIVINE BOXES niet. DIVINE BOXES is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DIVINE BOXES is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DIVINE BOXES. DIVINE BOXES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen


De Klant voegt artikelen toe aan een winkelmandje en rekent deze af via de website door zijn gegevens waaronder voornaam, achternaam, email adres, verzendadres en facturatie adres op te geven.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart (VISA / MasterCard)
  • via bankkaart (BanContact)
  • via KBC/CBC betaalknop
  • via Belfius Direct Net
  • via SEPA Direct Debit

DIVINE BOXES is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door bPost, DPD en DHL. De leveringsduur en de hierbij horende kosten verschillende per vervoerder. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Als plaats van levering geldt het adres wat de Klant aan Divine Pens kenbaar heeft gemaakt.

Aan de leveringsplicht van Divine Pens zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Divine Pens geleverde zaken aan de vervoerder zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Divine Pens.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Divine Pens was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van DIVINE BOXES.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DIVINE BOXES te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DIVINE BOXES.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DIVINE BOXES via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

DIVINE BOXES kan op de hoogte gesteld worden via volgend adres of email adres:

DIVINE BOXES, Hulzenstraat 80, 3570 Alken; info@divine-pens.be.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DIVINE BOXES heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DIVINE BOXES, Hulzenstraat 80, 3570 Alken. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DIVINE BOXES zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DIVINE BOXES alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DIVINE BOXES op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan DIVINE BOXES wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DIVINE BOXES geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. DIVINE BOXES betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 8: Garantie


De wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van DIVINE BOXES en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan DIVINE BOXES.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DIVINE BOXES zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van DIVINE BOXES is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 05 71 36, via e-mail op info@divine-pens.be of per post op het volgende adres Hulzenstraat 80, 3570 Alken.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DIVINE BOXES beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt DIVINE BOXES zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, DIVINE BOXES respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DIVINE BOXES, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Iedere aanvraag dient geadresseerd te zijn aan DIVINE BOXES, Hulzenstraat 80, 3570 Alken, of via e-mail naar info@divine-pens.be.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DIVINE BOXES, Hulzenstraat 80, 3570 Alken, of via e-mail naar info@divine-pens.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DIVINE BOXES heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

DIVINE BOXES houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op DIVINE BOXES, Hulzenstraat 80, 3570 Alken, of via e-mail naar info@divine-pens.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.

DIVINE BOXES en DIVINE PENS maakt gebruik van ‘First party cookies’ en ‘Third party cookies’. First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de website van DIVINE BOXES en DIVINE PENS zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, zoals instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DIVINE BOXES om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan DIVINE BOXES, Hulzenstraat 80, 3570 Alken:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.